Thứ 7, 09/12/2023 | 18:08

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

THAM GIA HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 8 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

HỘI NGHỊ NGHIỆM THU BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC/ SÁNG KIẾN CẢI TIẾN CẤP CƠ SỞ NĂM 2023

Ban hành danh mục khám bệnh, ngày giường, dịch vụ kỹ thuật

HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI CÁC QUY ĐỊNH CỦA ĐẢNG.

 

BCH Đảng ủy Bệnh viện

02/02/2023

BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY ĐƯƠNG NHIỆM

 

BÍ THƯ

TTUT.TS.BS. VŨ QUANG DIỄN

 

PHÓ BÍ THƯ

TTUT.TS.BS. NGUYỄN KIẾN DOANH

 

 

CÁC ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TIỀN NHIỆM

 

Đ/C TRẦN TÍCH

Đ/C HOÀNG VĂN TẠC 

Đ/C NGUYỄN VĂN YẾT

Đ/C DIỆP ĐÌNH CÚC

Đ/C NGUYỄN VĂN BỒI

Đ/C PHẠM VĂN SẮT

Đ/C HOÀNG ĐỨC LINH 


Đ/C ĐẶNG VĂN KHOA

                            

                                                                                

 

                              

                                                                         

 

                          

                                                                                 


Tags:

Bài viết khác

© 2023. BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG | Web Design www.cmBliss.com