Thứ 7, 09/12/2023 | 19:45

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

THAM GIA HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 8 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

HỘI NGHỊ NGHIỆM THU BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC/ SÁNG KIẾN CẢI TIẾN CẤP CƠ SỞ NĂM 2023

Ban hành danh mục khám bệnh, ngày giường, dịch vụ kỹ thuật

HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI CÁC QUY ĐỊNH CỦA ĐẢNG.

 

BAN GIÁM ĐỐC

31/10/2022

BAN GIÁM ĐỐC ĐƯƠNG NHIỆM

Giám đốc

TTƯT. TS. BS. Vũ Quang Diễn

Phó giám đốc chuyên môn

TTƯT. TS. BS. Nguyễn Kiến Doanh

Phó giám đốc chuyên môn

TTƯT. TS. BS. Trần Thành Trung

Phó giám đốc kinh tế

TTƯT. BSCKII. Nguyễn Thị Thanh Liễu

 

CÁC  ĐỒNG CHÍ GIÁM ĐỐC TIỀN NHIỆM

Thầy thuốc nhân dân

TS.BSCKII. ĐẶNG VĂN KHOA

Thời kỳ 2003 - 2020

Thầy thuốc nhân dân

PGS.TS. ĐINH NGỌC SỸ

Thời kỳ 1996 - 2003

Bác sĩ VŨ MAI

Thời kỳ 1987 - 1996

 

Bác sĩ BÙI VĂN SẮC

Thời kỳ 1984 - 1987

Bác sĩ LÊ NGỌC THÌN

Thời kỳ 1973 - 1983

Bác sĩ LÊ QUANG QUỚI

Thời kỳ 1958 - 1973


Tags:

Bài viết khác

© 2023. BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG | Web Design www.cmBliss.com