Thứ 7, 09/12/2023 | 19:51

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

THAM GIA HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 8 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

HỘI NGHỊ NGHIỆM THU BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC/ SÁNG KIẾN CẢI TIẾN CẤP CƠ SỞ NĂM 2023

Ban hành danh mục khám bệnh, ngày giường, dịch vụ kỹ thuật

HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI CÁC QUY ĐỊNH CỦA ĐẢNG.

 

Bệnh viện 74 Trung ương thông báo

Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn được tham dự vòng 2, danh sách thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn

12/04/2023


Tags:

Bài viết khác

© 2023. BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG | Web Design www.cmBliss.com