Thứ hai, 26/07/2021 | 03:54 GMT+7
    Thông báo bổ sung: Triển khai xét nghiệm sàng lọc tự nguyện SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên tại Bệnh viện 74 Trung ương  |  Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển  |  Quyết định về việc phê duyệt  |  Đánh giá xét duyệt thuyết minh đề cương |  ĐỒNG CHÍ PHẠM THANH BÌNH CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN Y TẾ VIỆT NAM |  KỶ NIỆM 109 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ |  Bệnh viện 74 Trung ương tổ chức buổi gặp mặt Kỷ niệm 64 năm |  Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức |  Thông báo kết quả xét tuyển viên chức 2018 |  Hội nghị đại biểu công chức, viên chức, lao động năm 2018 | 
 •      
 •      
 •      
 •      
 •      
 •      
 •      
 •      
 •      
 •      
 •      
 •      
CÂU HỎI ĐƯỢC QUAN TÂM
Người bị bệnh lao khi ho, người bên cạnh có thể lây bệnh?
LIÊN KẾT

TÌM KIẾM
  Số lượt truy cập : 6766279  
  Số người online: 56  
 
 
Điều lệ hoạt của Bệnh viện
                  

 

 
BỘ Y TẾ                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    ***                                  Độc lập - Tự do -Hạnh phúc
 
 


 

ĐIỀU LỆ
Tổ chức và Hoạt động của Bệnh viện 74 Trung ương
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3404 /QĐ-BYT
ngày 16 tháng 09 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
 
Chương I
 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
        Điều lệ này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Bệnh viện 74 Trung ương.
Điều 2. Vị trí pháp lý
        1. Bệnh viện 74 Trung ương là Bệnh viện chuyên khoa lao và bệnh phổi (trước đây là Bệnh viện 74 được thành lập ngày 16/4/1958 theo Nghị Định số 316/YT-NĐ của Bộ Y Tế, được đổi tên thành Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Trung ương Phúc Yên theo Quyết định số 670/QĐ-TTg ngày 28/4/2002 của Thủ tướng Chính phủ); được xác định lại theo Quyết định số 1874/QĐ-TTg ngày 12/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ và được đổi tên theo Quyết định số 4448/QĐ-BYT ngày 13/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
        2. Bệnh viện 74 Trung ương là đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Bộ Y tế, có tư cách pháp nhân, có con dấu; được mở tài khoản theo quy định của pháp luật, có trụ sở làm việc tại phường Hùng Vương, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
        3. Tên Bệnh viện:
a) Tiếng Việt: Bệnh viện 74 Trung ương
b) Tiếng Anh: National Hospital 74
        c) Viết tắt: BV74TW
4. Địa chỉ: Phường Hùng Vương, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
a) Điện thoại: 0211 6268627 và 0211 6268620
        b) Fax: 0211 6268474
        c) E-Mail: benhvien74tw@gmail.com, website: www.benhvien74tw.org.vn
        d) Logo:
                          
 Điều 3. Tổ chức Đảng và Đoàn thể
1. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong Bệnh viện lãnh đạo các hoạt động của Bệnh viện theo chức năng, nhiệm vụ được giao trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.
2. Các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác trong Bệnh viện được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.Các tổ chức nàycó trách nhiệm phối hợp với chính quyền để thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bệnh viện và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình đã được xác định trong Điều lệ đã được phê duyệt.
Chương II
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA BỆNH VIỆN
Điều 4. Chức năng
        Bệnh viện có chức năng cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi  chức năng, phòng chống dịch bệnh, chỉ đạo tuyến, hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, tham gia đào tạo nhân lực y tế về chuyên ngành lao, các bệnh phổi và một số các bệnh chuyên khoa khác theo nhu cầu của xã hội.
Điều 5. Nhiệm vụ
1. Khám, chữa bệnh:
a) Khám bệnh, sơ cứu, cấp cứu, điều trị nội, ngoại trú và phục hồi chức năng cho bệnh nhân lao và bệnh phổi; phối hợp với các đơn vị quân y trong công tác khám, chữa bệnh chuyên khoa cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang.
 b) Phục hồi chức năng cho bệnh nhân lao và bệnh phổi
c) Tham gia giám định sức khoẻ cho người điều trị bệnh lao và bệnh phổi, khám giám định pháp y theo yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật.
d) Điều trị các bệnh thuộc chuyên khoa khác, bằng khả năng hiện có của Bệnh viện.
đ) Khám bệnh đa khoa theo nhu cầu của xã hội.
e) Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Bộ Y Tế phân công.
        2. Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn kỹ thuật thuộc phạm vi chuyên khoa theo phân cấp của Bộ Y tế:
a) Tham mưu cho Bộ Y tế chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng mô hình quản lý người bệnh lao và bệnh phổi trong khu vực được phân công.
b) Lập kế hoạch giúp tuyến dưới phát triển kỹ thuật chuyên khoa để nâng cao chất lượng khám, phát hiện, cấp cứu điều trị cho bệnh nhân lao và bệnh phổi.
c) Tham gia quản lý, tổ chức triển khai chương trình dự án ở tuyến dưới khi được Bộ Y tế giao.
d) Phối hợp với các cơ quan trong và ngoài ngành y tế ở khu vực thực hiện truyền thông giáo dục phòng chống lao và bệnh phổi, thực hiện chăm sóc sức khoẻ ban đầu.
đ) Theo dõi kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của tuyến được phân công.
3. Nghiên cứu khoa học:
a) Định hướng nghiên cứu, tổ chức nghiên cứu, áp dụng kết quả nghiên cứu trong công tác phòng, điều trị bệnh lao và bệnh phổi.
b) Phối hợp với các bệnh viện, các cơ sở nghiên cứu và đào tạo trong và ngoài nước để phát triển khoa học kỹ thuật trong Bệnh viện.
c) Nghiên cứu áp dụng công nghệ sinh học, thông tin vào công tác quản lý và thực hành Bệnh viện.
d) Nghiên cứu kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong điều trị bệnh lao và các bệnh phổi.
4. Đào tạo và tham gia đào tạo cán bộ chuyên ngành lao và bệnh phổi.
a) Bệnh viện là cơ sở thực hành của các trường Đại học, Trung học, Cao đẳng Y, Dược về chuyên khoa lao và bệnh phổi.
b) Tổ chức đào tạo và tham gia đào tạo liên tục cho cán bộ tại bệnh viên
c) Đào tạo, tham gia đào tạo chuyên ngành cho cán bộ y tế theo nhu cầu và theo sự phân công của Bộ Y Tế.
d) Tham gia đào tạo đại học, sau đại học về chuyên ngành lao, bệnh phổi.
đ) Phối hợp với các cơ sở đào tạo để biên soạn in ấn và phát hành các tài liệu giảng dạy cho chương trình đào tạo của Bệnh viện.
        5. Phòng bệnh
a) Phối hợp với các cơ quan trong và ngoài ngành y tế để thực hiện công tác truyền thông giáo dục sức khỏe về cách phòng, chống bệnh lao và bệnh phổi cho người bệnh và trong cộng đồng.
b) Xây dựng phương án kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.
c) Phối hợp chặt chẽ với chính quyền trên các địa bàn được phân công để làm công tác phòng chống dịch bệnh nói chung, bệnh lao và bệnh phổi nói riêng.
d)Thực hiện nhiệm vụ khác khi Bộ Y Tế phân công.
      6. Quản lý bệnh viện
a) Quản lý tốt nguồn nhân lực tài chính, vật tư thiết bị y tế để phát huy cao hiệu quả phục vụ người bệnh.
b) Quản lý tốt việc thực hiện các quy chế, chế độ chuyên môn trong Bệnh viện.
c) Quản lý tốt việc chấp hành chủ trương, Nghị quyết của Đảng và các chế độ chính sách xã hội, pháp luật của Nhà nước.
        7. Hợp tác quốc tế
a) Chủ động khai thác nguồn viện trợ, đầu tư và thiết lập mối quan hệ hợp tác về khám chữa bệnh, nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ, cung cấp thiết bị y tế và xây dựng cơ bản với các tổ chức trong và ngoài nước, xây dựng dự án đầu tư liên doanh, liên kết với các nước và các tổ chức quốc tế kể cả tổ chức phi chính phủ, trình Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án theo quy định của Nhà nước.
b) Xây dựng kế hoạch đoàn ra, đoàn vào theo chương trình hợp tác quốc tế với Bệnh viện, cử cán bộ đi học tập, nghiên cứu, công tác ở nước ngoài, nhận chuyên gia, giảng viên, học viên là người nước ngoài đến nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và học tập tại Bệnh viện. Quản lý đoàn ra, đoàn vào theo quy định của Bộ Y tế và các quy định của pháp luật.
c)Quản lý hội nghị, hội thảo, lớp học quốc tế về lĩnh vực thuộc phạm vi Bệnh viện quản lý theo quy định của Bộ Y tế và của Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.
Bệnh viện tuân thủ các quy định của pháp luật về việc ký kết hợp tác với nước ngoài.
Điều 6. Quyền hạn
1. Bệnh viện được quyền yêu cầu các cơ quan, đơn vị cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết để làm căn cứ xác định khi có vấn đề liên quan; được đưa ra những kết luận khoa học làm cơ sở pháp lý cho các cơ quan chức năng xem xét, xử lý và ứng dụng thực tiễn.
2. Bệnh viện được quyền tự chủ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định và phân cấp của Bộ Y tế, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế và trước pháp luật về hoạt động của mình.
        Điều 7. Đối tượng phục vụ của Bệnh viện
1. Bệnh nhân lao và các bệnh phổi đến khám và điều trị.
2. Bệnh nhân lao và bệnh phổi do các tuyến quân, dân y chuyển đến.
3. Các đối tượng khác đến khám và điều trị theo yêu cầu.
4. Các đối tượng đến học tập, nghiên cứu khoa học về chuyên ngành lao và bệnh phổi.
 
 
Chương III
TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ CỦA BỆNH VIỆN
Điều 8. Quy mô giường bệnh
        Quy mô giường bệnh của Bệnh viện được điều chỉnh theo nhu cầu thực tế và được cấp có thẩm quyền giao hàng năm.
Điều 9. Lãnh đạo Bệnh viện
1. Giám đốc và các Phó Giám đốc Bệnh viện do Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm và cách chức. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc và các Phó Giám đốc Bệnh viện được thực hiện theo quy định của pháp luật.
2. Giám đốc Bệnh viện chịu trách nhiệm cá nhân trước Bộ trưởng Bộ Y tế và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Bệnh viện.
3. Phó Giám đốc Bệnh viện giúp Giám đốc một số công việc được phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về công việc được giao.
Điều 10. Các Hội đồng
1. Hội đồng Khoa học Công nghệ, Hội đồng Thuốc và Điều trị của Bệnh viện do Giám đốc Bệnh viện quyết định thành lập.
a) Hội đồng Khoa học Công nghệ của Bệnh viện là tổ chức tư vấn cho Giám đốc Bệnh viện về công tác khoa học, công nghệ và đào tạo cán bộ.
b) Hội đồng Thuốc và Điều trị của Bệnh viện là tổ chức tư vấn cho Giám đốc Bệnh viện về việc đảm bảo quyền lợi, an toàn và công bằng trong điều trị, chăm súc và cung ứng, sử dụng thuốc cho tất cả các đối tượng phục vụ của Bệnh viện.
c) Thành phần và phương thức hoạt động của Hội đồng Khoa học Công nghệ, Hội đồng Thuốc và Điều trị của Bệnh viện do Giám đốc Bệnh viện quyết định và thực hiện theo quy định của Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Y tế.
2. Các Hội đồng khác của Bệnh viện được thành lập theo quyết định của Giám đốc Bệnh viện và hoạt động theo quy định của pháp luật.
Điều 11. Cơ cấu tổ chức của Bệnh viện:
1. Các phòng chức năng:
a) Phòng Kế hoạch tổng hợp
b) Phòng Điều dưỡng
c) Phòng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.
d) Phòng Tổ chức Cán bộ
đ) Phòng Hành chính Quản trị
e) Phòng Vật tư Thiết bị y tế
g) Phòng Tài chính Kế toán
2. Các khoa lâm sàng:
a) Khoa Khám bệnh
b) Khoa Hồi sức Cấp cứu
c) Khoa Điều trị tích cực
d) Khoa Lao phổi mới
đ) Khoa Lao phổi tái phát
e) Khoa Lao lực lượng vũ trang
g) Khoa Lao ngoài phổi
h) Khoa Bệnh phổi ngoài Lao
i) Khoa Nội
k) Khoa Nhi
l) Khoa Gây mê hồi sức
m) Khoa Ngoại
n) Khoa Y học cổ truyền
o) Khoa Thăm dò và Phục hồi chức năng
p) Khoa Ung bướu
3. Các khoa cận lâm sàng
a) Khoa Giải phẫu bệnh
b) Khoa Huyết học
c) Khoa Sinh hoá
d) Khoa Vi sinh
đ) Khoa Chẩn đoán hình ảnh
e) Khoa Dược
g) Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
h) Khoa Dinh dưỡng
4. Các khoa, phòng, trung tâm khác sẽ được thành lập khi có nhu cầu và được cấp có thẩm quyền cho phép.
Điều 12. Biên chế
 1. Hàng năm, Giám đốc Bệnh viện có trách nhiệm xây dựng định mức biên chế phù hợp, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ được giao, báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt.
2. Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật.
Điều 13. Trách nhiệm của công chức, viên chức
Trách nhiệm công chức, viên chức phải đạt tiêu chuẩn theo quy định của ngạch viên chức, phải thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao, phải tôn trọng người bệnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bệnh và có trách nhiệm tham gia các hoạt động chung của Bệnh viện; không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phải chấp hành sự phân công của Giám đốc Bệnh viện.
 Điều 14. Quyền lợi của công chức, viên chức
 Công chức, viên chức có quyền được bảo đảm các điều kiện cho hoạt động nghề nghiệp, được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; được thi nâng ngạch khi có đủ điều kiện và được hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật, được pháp luật bảo vệ khi thực thi công vụ.
Điều 15. Cộng tác viên và hợp đồng lao động
        Cộng tác viên và hợp đồng lao động là các chuyên gia, cán bộ khoa học, lao động giản đơn trong và ngoài nước, phải đáp ứng các yêu cầu vềchuyên môn, công việc của Bệnh viện theo các quy định của pháp luật.
 
Chương IV
TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN CỦA BỆNH VIỆN
Điều 16. Chế độ tài chính
Là đơn vị dự toán cấp 2, được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước, tài khoản tiền gửi tại ngân hàng hoặc kho bạc Nhà nước để giao dịch theo quy định; thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp y tế theo quy định của luật ngân sách, luật kế toán, các văn bản hướng dẫn thực hiện luật và các quy định hiện hành của Nhà nước.
Điều 17. Nguồn tài chính
1. Ngân sách Nhà nước cấp.
        2. Nguồn thu từ bảo hiểm y tế, các loại phí, lệ phí khác theo quy định của pháp luật.
3. Các nguồn thu từ dịch vụ khoa học kỹ thuật, đào tạo cán bộ, hợp tác quốc tế mang lại và các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.
4. Các nguồn tài trợ, viện trợ, ủng hộ, quà tặng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn thu khác được Nhà nước cho phép.
5. Nguồn vốn huy động từ các tổ chức hoặc cá nhân trong và ngoài nước được pháp luật cho phép.
6. Các khoản thu khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.
Điều 18. Nội dung chi
1. Chi thường xuyên.
2. Chi không thường xuyên: Chi thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ, chi thực hiện chương trình mục tiệu quốc gia...
3. Chi đầu tư phát triển Bệnh viện.
4. Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.
Điều 19. Quản lý tài sản, vật tư, trang thiết bị và xây dựng cơ bản.
1. Hàng năm bố trí kinh phí thường xuyên để bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm định trang thiết bị máy móc, cải tạo, nâng cấp và mở rộng cơ sở vật chất.
2. Kinh phí đầu tư mua sắm trang thiết bị, xây dựng cơ bản phải thực hiện và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.
3. Tài sản, trang thiết bị và kinh phí được đầu tư từ bất kỳ nguồn nào đều phải được quản lý, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về chế độ quản lý tài chính, tài sản.
Điều 20. Quản lý tài chính
        1. Hàng năm Bệnh viện có trách nhiệm lập dự toán thu, chi và mở sổ kế toán theo dõi quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo tổng hợp dự toán và quyết toán hàng năm với Bộ Y tế.
2. Thực hiện công khai tài chính theo quy định của pháp luật.
Chương V
MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC
Điều 21. Với các cơ quan quản lý
Bệnh viện chịu sự quản lý, lãnh đạo toàn diện của Bộ trưởng Bộ Y tế và tự chịu trách nhiệm về mọi hoạt động trước pháp luật.
Điều 22. Với các cơ quan, đơn vị và cá nhân
1. Bệnh viện được hợp tác với các cơ quan, các đơn vị, các cá nhân trong và ngoài ngành Y tế từ Trung ương đến địa phương để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao; Bệnh viện có trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho giảng viên, giáo viên, học sinh sinh viên các cơ sở đào tạo y tế hoặc các cán bộ của các đơn vị y tế tuyến dưới đến công tác và học tập.
2. Phối hợp với các đơn vị liên quan trong nghiên cứu, biên soạn, thẩm định các tiêu chuẩn kỹ thuật theo nhiệm vụ được Bộ trưởng Bộ Y tế giao.
Điều 23. Với các tổ chức quốc tế, các cá nhân người nước ngoài
Bệnh viện được hợp tác với các tổ chức quốc tế, các cá nhân người nước ngoài trong nghiên cứu khoa học, đào tạo và phát triển thuộc lĩnh vực được quy định trong chức năng nhiệm vụ và phải thực hiện theo quy định của pháp luật.
Điều 24. Với địa phương
Bệnh viện chịu sự quản lý về lãnh thổ của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc theo quy định của pháp luật, chủ động phối hợp với địa phương và các tổ chức liên quan để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.
Chương VI
KIỂM TRA, THANH TRA
Điều 25. Trách nhiệm của Bệnh viện
        1. Tự giám sát, kiểm tra, thanh tra theo phân công, phân cấp của Bộ Y tế và theo quy định của Nhà nước.
        2. Chịu sự kiểm tra, thanh tra của Bộ Y tế và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Chương VII
KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÍ VI PHẠM
Điều 26. Khen thưởng
Các cá nhân, tổ chức của Bệnh viện có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân được khen thưởng theo quy định của pháp luật.
Điều 27. Kỷ luật

 Các cá nhân, tổ chức của Bệnh viện vi phạm quy định của Điều lệ này tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

 

 

 

 

 

 
Video giới thiệu
Các khoa trong bệnh viện
 Khoa điều trị tích cực
 Khoa khám bệnh
Tư vấn
 Tư vấn
 
Trang chủ  |  Giới thiệu Bệnh viện  |  Tin tức và sự kiện  |  Văn bản bệnh viện  |  Thông tin đấu thầu  |  Thông tin chuyên môn & NCKH  |  Tổ chức chính trị đoàn thể  |  Văn bản bệnh viện  |  Giải đáp y học  | 
Bản quyền thuộc Bệnh viện 74 Trung ương
Địa chỉ: Phường Hùng Vương - Thành phố Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc | Điện thoại : Văn thư: 0211.3502027; Khoa Khám bệnh: 0211.3502014 | Email : benhvien74tw@gmail.com